Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MGTTECH


Sklep Internetowy MGTTECH działający pod adresem www.mgttech.pl, prowadzony jest przez MGTTECH Sp. z O.O. z siedzibą w 01-318 Warszawie, ul. Świętochowskiego 3/187, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382856. NIP: numer 522-29-76-276. Regon numer: 142888343. Dodatkowe dane kontaktowe: tel./ fax +48 22 723 36 13 (pn-pt w godz. 8:00-16:00), email: biuro@mgttech.pl

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą mgttech.pl (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą lub Klientem).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

§1 Sklep MGTTECH prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę sklepu mgttech.pl lub e-mailem.

§2 Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Wysyłki poza granice kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą ceny towaru oraz kosztu dostawy.
Ze względu na bardzo wysoki koszt transportu Sprzedający nie realizuje wysyłki zakupionych drzwi za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Na wyraźne żądanie Nabywcy i po ustaleniu kosztów transportu a następnie po ich zapłaceniu przelewem bankowym na konto Sprzedającego mgttech.pl zrealizuje przesyłkę przez firmę kurierską DHL. W innym przypadku zakupione drzwi można odebrać tylko osobiście od Sprzedającego, adres: MGTTECH Sp. z O.O. ul. Warszawska 49/51, 05-820 Piastów.

§3 Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

§4 Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT.

§5 Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności Nabywcy lub gdy dane podane przez Nabywcę, niezbędne do realizacji zamówienia są błędne bądź niepełne. O odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę ze wskazaniem przyczyny odmowy.

§6 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Nabywcę na stronie sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia.

§7 Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

§8 Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§9 Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Nabywca nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§10 Nabywca może płacić za zamówione towary przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

 

Zakupy w sklepie mgttech.pl

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sprzedawcą.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych osobowych numeru telefonu oraz adresu e-mail Nabywcy, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep mgttech.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 7 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 3-5 dni (zazwyczaj 3 dni). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być dostarczony do nas w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "Ustawa o prawach konsumenta (...) ", (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwracany towar należy dostarczyć do firmy MGTTECH Sp. z o.o. ul. Warszawska 49/51, 05-820 Piastów

7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu MGTTECH są przetwarzane wyłącznie dla realizacji zamówienia, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

§ Dostawy i zwroty

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia spoza kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ceny towaru oraz kosztów dostawy.

2. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

3. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to
maksymalnie 7 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 3-5 dni (zazwyczaj 3 dni). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być do nas dostarczony w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "Ustawa o prawach konsumenta (...) ", (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

Adres do reklamacji lub zwrotu
MGTTECH Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 49/51
05-820 Piastów

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
-   Adresat [MGTTECH Sp. z o,o, ul.Warszawska 49/51, 05-820 Piastów]:
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/  o świadczenie następującej usługi(*)
-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-  Adres konsumenta(-ów)
-  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-  Data
> (*) Niepotrzebne skreślić.

 

§ Reklamacje

1. W przypadku ujawnienia niezgodności produktu z umową, Nabywca może żądać o doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów) lub obniżenie jego ceny. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także berze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

2. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu sprzedaży: ul. Warszawska 49/51, 05-820 Piastów jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie Nabywca ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do Sprzedawcy.

3. Nieodpłatność naprawy w rozumieniu pkt 1 oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę.

4. Przyjmuje się, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do otrzymanego od Nabywcy żądania określonego w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, iż uznał je za uzasadnione.

 

§ Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sklep MGTTECH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu MGTTECH. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, obwiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowany zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. Wszelkie umieszczone na stronie sklepu internetowego informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

§ Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.